* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *جدول وزن تیرآهن بال پهن H | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
وزن نبشی پرسی
وزن نبشی پرسی
سپتامبر 13, 2021
جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری
جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری
سپتامبر 13, 2021

جدول وزن تیرآهن بال پهن H

 

قیمت

وزن واحد طول شاخه (متر) سایز نام ردیف

تماس بگیرید

244 کیلوگرم 12 10 تیرآهن 10 بال پهن سنگین HEB

1

تماس بگیرید

200 کیلوگرم 12 10 تیرآهن 10 بال پهن سبک HEA 2
تماس بگیرید 322 کیلوگرم 12 12 تیرآهن 12 بال پهن سنگین HEB

3

تماس بگیرید

234 کیلوگرم 12 12 تیرآهن 12 بال پهن سبک HEA 4
تماس بگیرید 390 کیلوگرم 12 14 تیرآهن 14 بال پهن سنگین HEB

5

تماس بگیرید

299 کیلوگرم 12 14 تیرآهن 14 بال پهن سبک HEA 6
تماس بگیرید 500 کیلوگرم 12 16 تیرآهن 16 بال پهن سنگین HEB

7

تماس بگیرید

365 کیلوگرم 12 16 تیرآهن 16 بال پهن سبک HEA

8

تماس بگیرید

590 کیلوگرم 12 18 تیرآهن 18 بال پهن سنگین HEB 9
تماس بگیرید 426 کیلوگرم 12 18 تیرآهن 18 بال پهن سبک HEA

10

تماس بگیرید

720 کیلوگرم 12 20 تیرآهن 20 بال پهن سنگین HEB 11
تماس بگیرید 508 کیلوگرم 12 20 تیرآهن 20 بال پهن سبک HEA

12

تماس بگیرید

828 کیلوگرم 12 22 تیرآهن 22 بال پهن سنگین HEB 13

تماس بگیرید

606 کیلوگرم 12 22 تیرآهن 22 بال پهن سبک HEA 14
تماس بگیرید 960 کیلوگرم 12 24 تیرآهن 24 بال پهن سنگین HEB

15

تماس بگیرید 724 کیلوگرم 12 24 تیرآهن 24 بال پهن سبک HEA

16

تماس بگیرید

1075 کیلوگرم 12 26 تیرآهن 26 بال پهن سنگین HEB 17

تماس بگیرید

818 کیلوگرم 12 26 تیرآهن 26 بال پهن سبک HEA 18

تماس بگیرید

1210 کیلوگرم 12 28 تیرآهن 28 بال پهن سنگین HEB 19
تماس بگیرید 917 کیلوگرم 12 28 تیرآهن 28 بال پهن سبک HEA

20

تماس بگیرید 1370 کیلوگرم 12 30 تیرآهن 30 بال پهن سنگین HEB

21

تماس بگیرید 1060 کیلوگرم 12 30 تیرآهن 30 بال پهن سبک  HEA

22

تماس بگیرید

1551 کیلوگرم 12 32 تیرآهن 32 بال پهن سنگین HEB 23
تماس بگیرید 1171 کیلوگرم 12 32 تیرآهن 32 بال پهن سبک HEA

24

تماس بگیرید

1603 کیلوگرم 12 34 تیرآهن 34 بال پهن سنگین HEB

25

تماس بگیرید

1260 کیلوگرم 12 34 تیرآهن 34 بال پهن سبک HEA

26

تماس بگیرید

1754 کیلوگرم 12 36 تیرآهن 36 بال پهن سنگین HEB

27

تماس بگیرید 1342 کیلوگرم 12 36 تیرآهن 36 بال پهن سبک HEA

28